X
تبلیغات
زولا
شعر از دیدگاه استاد ارجمندحا ج حمید مغربی - یاسمنج تبریز  چاپ
تاریخ : دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
شعر از دیدگاه استاد ارجمند
 
حا ج حمید مغربی
 
- یاسمنج تبریز
 
سایت ایشان:

 

در جواب عده ای از جوانان تازه کار در شعر

- سؤال:

چرا از صد سال پیش آثار شاعران بعضی شعرها دیده نمیشود?

- جواب:

اولا باید دید شعر یعنی چه شعر یعنی ناگفته ها ی تاریخ و حال

که به عللی نمیتوان علنی گفت از قبیل ظلمیکه به بشریت میشود

آنها را به گونه نظم خاص میگفتند که به مرور با نظم وترتیب

 و دستورات ادبی هر ملت ظاهر شد و شعر گونه های زیادی دارد

 ازقبیل شعر حماسی شعراساطیری شعرمذهبی وشعرحکایتی مثنوی

 و غیره که هرکدام اهلی و سبکی داشت بین همه آنها اشعار

عاشقانه عرفانی و حکمتی و فلسفی که بعضی

با طبیعت کارداشت تا دوران مشروطه کم و بیش

 درجریان بود بعد ازمشروطه بعضی ها اشعارملل دیگر

 را برگردان فارسی کردند آنقدرنبوغ نداشتند

که متن ومضمون اشعارآنهارا به نظم و شعر بگویند

آمدند شرح و تفسیر آن رابصورت نثرونامنظم نوشتند

 بنام شعربعد ها دیگرآن مضمون هم ازبین رفت شروع کردند

 هرچه به ذهنشان خطورکرد بنام شعرنوشتند متاسفانه

 بخاطرخوش آیند آنها وخود نشان دادن یا جادردیگران بازکردن

 اشعارغیرمنظم وغیرمضمون راتایید کردند

درصورتیکه هرکدام درنهان ناراضی هستند

 اما درعیان میگویند شعرفلان است و تقدیر هم میکنند

 تازه انها طرفداران شعربی پایه - حافظ و سعدی و شهریار

 و دیگران راقبول ندارند که منهم مثل دیگران کارندارم

اما طرفدارهم نیستم مثلا یکی نوشته – دوش پرنده ای پرزد

 ازعالم خیال مرا بیدارکرد – خدا چه بیداری

 خیال کردم سیمرغ است ه چه سیمرغی تانگاه کردم

نگاهم آنقدرتیزبود دیدم مگس است آه روزگارپنجره را

بازکردم پرید رفت و..

 

شمارابخدا شعریکه باید درآن درد مردم جامعه منعکس شود

ومخاطب را قدری آرامش دهد این شعراست

 یا شعریکه دوش می آمدو رخساره برافروخته بود

 این است که من 64 سالم است دوسه سال استکه خودم

 رانشان میدهم آنهم انگشت شماربا اینکه من پس ازچاپ دیوان

 اول پشیمان شدم وجلد دوم در950 صفحه که ارشاد مجوزش

 هم داده چاپ نمیکنم

که مقداری ازنمونه اش دراین سایت هست بقول مرحوم استاد شهریار

هرکس یک بیت بدون استفاده از دیگران شعر بگوید

 شاعراست اما درمسجد بازاست داخل شدن چی -

 بهرحال هرچیزازگردونه خارج شده شاعری هم همانطور-

من نگاه میکردم درچهره های ماندگارکه اخیراراه افتاده

 کسانی راماندگاراعلان میکنند

که هنوزشاگردی کس دیگررامیکند استاد درگوشه خانه افتاده

شاگرد بواسطه ای ماندگارشده کسانی مسؤل کاری

 شده که لیاقت کفش جفت کنی هم کسوتش راندارد

این کاریست که شده ؛

دوش با خواب سحرگشت و گذاری کردم –

 گوشه باغ تماشای نگاری کردم

دیده ام خیره شد ازنورجمالش یکدم –

 تیرعشقم به زه افتاد و شکاری کردم

 Deutzia Stjernetopp  sorten Mont Rose

اینرا شاعرش عینا درخواب موضوع رادیده درخواب

 دوبیت رانوشته بیدارشده بقیه اش رانوشته تازه بعقیده

 من شاعربنشیند حروفات را جابجا کند شعراست اما مثل

 عسل،  کارخانه ای که بازبین شعرونظم فرق است

 نظم یک چیزخوب صنعتی است اما شعرآسمانی است

 شاعرش سراغ کتاب لغات نمیرود یا قبل ازنوشتن

 بفکرواژه نیست شروع میکند

 کلمه به کلمه پیش میرود درمثال توانا بود خود بخود میآید

 که هرکه دانا یا نادا ن بود نخندید مگرغیرازاین است

 که توانا بود هرکه نادان بود چون دانایان همیشه ناتوان

 ودرنظرخلق اضافی اند بهرحال هرچه شد بنویسید نترسید

 که دیگرا ن چه گوید عیرازکلام خدا واهلبیت ع کلام

 کامل نداریم هرشعری وسخنی مقداری عیب دارد

 البته میشود به شعرهمه کس ایراد گرفت اصل این است

 که ازگردونه گذشته گان خارج نشوید تمام والا مردم

 خرده شیشه دارند اگربخواهند چیزی را نپسندند

 فورا عیب و ایراد میتراشند بنویسید به دلتان بنویسید

 خوب میشود تازه نمیخواهید که جایزه بگیرید جایزه امروز

 به خوب وبدی آثارنیست به پارتی وآشنا بودن است

 من به جشنواره نمازبه اصراردوستان قصیده ای

 فرستادم روزی درمشهد تلویزیون نگاه میکردم کانال

 چهارجشنواره هارا میگفت شنیدم گفت درشعرنمازسراسری

 فلانی یعنی من دوم یا سوم شدم وگفت که جایزه اشان

 راخواهیم فرستاد منکه بفکرش نبودم اما تا حال که 7 ماه

میگذرد خبری نیست خیلی اینجوری بنا براین خود

 رادرزندگی مخصوصا درشعربخدا بسپارید

 روح القدس ع راهنمائی میکند –

و یادتان باشد که اگریک بیت یا یک کلام بخاطر خدا ازدل

 خوب بگوئید زمان آنرا به زبانها خواهد انداخت

 ولو بتوسط مخالف – وامروزه هرچیزصاحب

 دارد الا شعرکه شاعرعمرش رامیگذارد

 در دادگاهها حساب پس میدهد اما باید به سرمایه خود

چاپ کند و مثل سبزی فروش در کوچه و بازار بفروشد

 التماس دعا خسته شدم ببخشید بقیه بماند تا وقت دیگر

شب نیمه شعبان 1386 است اما این سایت را پرسیدید

 یادم رفت آقای محمد شیرازی یکی ازمخلصین

 قرآن و هیئت کار کرده و میکند تشکر از همگان

 و از ایشان و از همه جوانان باسمنج که مشوق و

 یارمن هستند تشکر میکنم ./.

 سایت استاد حاج حمید مغربی:

 http://www.maktabmaghrebi.com/index.htm