فریادشعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1386
 
 
 
 
دلا  !!  فــــریاد کــن ... فریاد... فریاد
 
 
 
 
بگـــو ای مـــردمان   بیــــهُده   شــــاد
 
 
 
 
چــــرا آ خـــر بدینـــسان    شــادمانـــید
 
 
 
 
زپیـــرامون   خـــود  غــافـــل  نمانــید
 
 
 
 
هـــمه دنــیا بدســـت  گـــرگ و  روبـاه
 
 
 
 
همه دنـــبال ثــروت ، مکـــنت وجـــاه
 
 
 
 
 دگر ؛؛ انــسان ؛؛  کلام پر طــنین   نیست
 
 
 
مگر؛ انــسان  ؛ غروراین زمین نیست ؟؟
 
!!!
 
 
 
دلــی  ســنگی   دلــی فــولادی  و ســخت
 
 
 
 
دل پــاک   و  خـــدائــی   از مــیان  رفت
 
 
 
 
نــگاه ء‌ آدمــی  ، زشــت است   و  ناپاک
 
 
 
 
درون ء آدمـــی ،  پوشــالی    و خــاک
 
 
 
!!!
 
 
شده   شـــهره    به   بدخـوئی   و تزویر
 
 
 
 
چه سان گویم؟؟!!   نمی آید به تفـــسیر
 
 
 
!!!
 
 
 
خـــدایــــا    آبـــروی آ دمـــــی    رفت
 
 
 
 
زدل   خـــیـر و  صلاح   مردمــی  رفت
 
 
 
 
 
دل از دل شـد رهــا ، هریک جــدا  رفت
 
 
 
 
 هـمان یـک آ دم ؛؛ آدم ؛؛  کـجا رفـــــت ؟ 
 
 
 
!!
 
 
بــظاهر نــوش  و در باطــن هـــمه  نیــــش
 
 
 
 
هــمه گــرگان ء  پنــهان   در تـن   میـــــش
 
 
 
 
هــمه حـاســـد هـــمه دشـــمن ، به کــف دام
 
 
 
 
 بروی هـریکی ؛؛انــسان ؛؛ بوّد  نـام
 
 
 !!!
 
 
خــدایا بنـــده ات  ظاهر  پــسند    اســــت
 
 
 
بدسـتش  قــفل وزنجــیر و کمـــند اســــت
 
 
 
   
اســیرت می کـــند    با    قفـــل و  زنجـــیر
 
 
 
 
چـــو آبــی   می کند  روح    تـــو   تبـــخیر
 
 
 
 
خـــدایا بنـــده ات  ظـــاهر   فــریب اســـت
 
 
 
 
برویـــش نام ::انســانی:: غـــریب اســت
 
 
 
 
یـــگانه   مظـــهر   درد و  ســـیاهی ســـت
 
 
 
 
چـــو تصــــویری که  ترسیم   تــباهی ست
 
 
 
 
تـــو یاری کــن   َ که نــامـــــردی   بمــیرد
 
 
 
 
که ؛؛ انســــان؛؛ نــام  ء بــدنامی نـــگیرد
 
 
 
 
بنــــام آدمـــــی  بــــر او ببــــــــخشــآ
 
 
 
 
خــــــداونـــدا     گــــناه   آدمــــی  را
 
 
 
 
رهـــا کــن  ســـینه  انســان   ز تزویر
 
 
 
 
ز روح آدمـــی  ، زشــــتی تـــو برگــیر
 
 
 
 
که دنــــیا بــی تــو دنیــــای زوال است
 
 
 
 
فقـط جـــنگ و تــــباهی و جـــدال است
 
 
 
 
به عـــرش تــو نـــگاه ودیــــده ء ماست
 
 
 
 
بنـــام آن خـــــداوندی   که   یکــــتاسـت
 
 
 
 
ببـــخـــشآ  بـــر دل انــــسان   رهـــائـــی
 
 
 
 
 مــــبادا مـــهر خـــود    ازمـــــا  زدائــی
 
 
 
!!!
 
 
نمــــانده   آدمـــــی  را    ره  بجـــائـــی
 
 
 
 
تـــو ره بگــــشا بـــرآن راه  خـــــدائــی
 
 
 
 
خـــــدایا این    جــــهان  آبــاد   گــردان
 
 
 
 
دل ایــن مـــردمـان را  شـــاد گــردان
 
 
 
((آمـــین یا رب العــالمـــین**))
 
 
 
 
۱۳۶۱/۶/۲۸
 
 
 
ســروده ء‌ فـــرزانه شــیدا
 
 
 
 
 
 
 
 
ای پادشه  خوبان     داد از   غم   تنهائی
 
 
 
 
دل بی تو بجان آمد  وقت است که بازآئی
 
 
 
 
آشیانه های شعرم به روز است
 
 
 
Magic Wand
 
 
آشــیانه شــــعر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دیـوان شــیدائی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دفــتر شــیدا دلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گالری عکس از اسکاندیناوی - ف. شـــیدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در آغـــوش شــعر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piczo Glitter Graphics
 
 
 
Iran Blogme