پنـــجره دل /شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1386

پنـــجره دل را بر عـــطر ء خــاطـــر تــو 

خـــواهم گــــشود

و بـــر مــاه دیـــدگان تـــو

ســـلام خـــواهم گـــفت

آســـمان رویــت را ستاره باران 

کــلام عـــشق خـــواهم کـــرد

ونـــهال مــقدس پیـــوند را

در دســــتهای تــو 

خــواهم نــهاد

اینــــهمه را 

بــا آهـــنگ مــــحبت آمـــیز

صـــدا

با شـاخــه گــل ســلام

جـــاودانــه ســاز

و بـا مـــن بـــگو: سـلام

تـا بـا تـــو

تا أخــــرین راه بــودن 

هــمراه باشم

تا آخــرین راه بودن

امــا هــر گـــز روحــم را 

به بـازی مــگیــر

هـــرگــز

۱۳۶۸ /فروردین

سروده ءفرزانه شیدا
 
 
لطفا باین سایت سر بزنید
 
یکی بگه چرا هیچکس توی ایران نیست بداد اینها برسه
 
 کجاست حس انسانیت وانسان دوستی  ؟؟؟!!!
 
اونهم در کشوری که هوار همه در ادعای همه چیز بالاست
 
خوب اینجا وقتشه فقط نشون بدید انسانید .همین!
 
بیش از این کسی ازشما چیزی نمیخواد
 
فقط یه جو انسانیت فقط یه جو!!!
 
!!!!