بال پرواز ســروده ء ‌فــرزانه شــیـدا  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1386
 
اگر گیرم ز عشقت بال پرواز
 
هـمین امشب بیایم  سوی  تو باز

به  نزدیکی  تـو  بنشینــم    آنگاه

بخوانم   از  دل  غــمگینم     آواز

بگریــم  از  دلـــم  زار و  پریــشان

 

بـنالـم  از دلم   غـمگین  و  نالان

بـریـزم اشـکها از  عمق   سینـــه

 

ببــارم  بـدتر  از  طـوفا ن  و بـاران

بـه  آوازی  غـمین و  نالــه  ماننــد

 

چـنان خوانم که کوهها هم  بنالند

که زآن سنگین دل کوهی شود آب

 

اگــر حـــرف غــمین دل  بـــدانند

ولـی اکنــون که بـال و پــر  نـدارم

 

بخـلوت سوزم و در سینــه  بـارم

بیــاد آرم ســخنهای تو هر  شـب

 

چو شمعی سوزم و دم بر نیــارم

چه میگویم؟ کدامین عشق و بالی

 

هـــمه تنـــها بود  وهـم و  خیالـی

مـــرا از عشــق  بال و پر   نـمانده

 

چـگونه  پر کشم با دست  خالی

مـرا عشـق تو گر  بال و پری  داد

 

ز بنـــد  تو .. دل خود ســازم  آزاد

بهر  ســو  پر کشم   با دید  گریان

 

چو عشق تو به من غم داد و  فریاد

چو عشق تو به من غم داد و  فریاد

 

 ســروده ء ‌فــرزانه شــیـدا

 http://fsheidaaa.blogsky.com/

 

تهیه و تنظیم اشعار : ف . شیدا...شیواااااماهیچ

 www.mahich.blogfa.com