جدیدترین شعر فرزانه شیدا (لاله)  چاپ
تاریخ : جمعه 3 اسفند‌ماه سال 1386
 
 
 لاله
 
 
دل  لاله گون عاشق  شده، در کُنج  صحرای غمی
 
 
 
آخر   شهید   عشق   او ، خواهم شدن   در  ماتمّی
 
 
 
در لحظه های   عشق   او، هر لحظه    میمیرد دلم
 
 
 
دانم    براه   عاشقی     ، تنها    شهید   او       منم
 
 
 
میسوزم   و  چون لاله ای  حیران  صحرای  غمم
 
 
 
آخر بدست  خود  ولی  ،  خنجر  به   قلبم   می زنم
 
 
 
 در  پای    کوه    زندگی   ،  با  رود  اشکم   میدوم
 
 
 
هرگز  نمی دیدم    بخود  ، یک لاله   غمگین  شوم
 
 
****
 
 
یارب  مدد   برقلب ما   !  از دست  رنج  لحظه ها
 
 
 
 ازچه نمی بینی مرا ؟؟!  کن چاره ای بر حال ما؟؟!!
 
 
 
در  دیدگانم  حک  شده ،  هرگوشه ای   را  بنگرم
 
 
 
در هجر  او  می میرم  و  هر لحظه بس  عاشق ترم 
 
 
هر لحظه بس  عاشق ترم  !!!
 
 
ســروده :  فــرزانه شـــیدا
 
 
پنجشنبه  دوم اسفند 1386