شیدا / عاقل - فرزانه / دیوانه  چاپ
تاریخ : دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386
 
از: دیو +انه ، ادات نسبت . (یادداشت مولف ). مانند دیو.
همچون دیو. در اصل بیای مجهول بوده بمعنی کسی
 که منسوب و مشابه دیوان باشد در صدور حرکات ناملائم
و در آخر این لفظ که «هاء» مختفی است برای نسبت
و مشابهت باشد. (غیاث ). منسوب به دیو و جن ،
 ضد فرزانه که منسوب بعقل و حکمت است . (از آنندراج ).
 
 • دیودیده . دیوزده . دیودار. جنی . زنجیری . دیوبخوریده .
 •  احمق. ابله .نادان . بی علم . بی دانش . (ناظم الاطباء).
 • خل . چل . کالیو.
 • سفیه . ناقص عقل . کم خرد. سودایی .
  مقابل فرزانه و عاقل . مخبول . مخبط. تباه خرد:

  کز این شاه دیوانه و تیزمغز
  نه گفتار نیکو نه کردار نغز.

  فردوسی .


  تو نوذرنژادی نه بیگانه ای
  پدر تند بود و تو دیوانه ای .

  فردوسی .


  هشیوار دیوانه خواند ورا
  همان خویش بیگانه خواند ورا.

  فردوسی .


  فرزانه ای برفت و ز رفتنش هر زیان
  دیوانه ای بماند و ز ماندنش هیچ سود.

  لبیبی .


  گفت نقاش چونکه نشناسم
  که نه دیوانه و نه فرناسم .

  عنصری .


  کجا دیوانه ای باشد به هر باب
  که نز آتش بپرهیزد نه از آب .

  (ویس و رامین ).


  گفت سیرخورده گرسنه را مست و دیوانه پندارد گناه ما راست که بر این صبر میکنیم . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 323).
  گر همه خلق بدین اندر دیوانه شدند
  ای پسر خویشتن خویش تو دیوانه مساز.

  ناصرخسرو.


  بقدر عقل هر کس گوی با وی
  اگراهلی مده دیوانه را می .

  ناصرخسرو.


  آنکه گوید های و هوی و پای کوبد هر زمان
  آن بحق دیوانه ای باشد مخوان آن را طرب .

  ناصرخسرو.


  گر بخندند گروهی که ندارند خرد
  تو چو دیوانه بخنده دگران نیز مخند.

  ناصرخسرو.


  بره نیارد دیوانه را مگر زنجیر.

  امیر معزی .


  میان انجمن نا گفتنی بسیار میماند
  من دیوانه را تنها برید آخر بدیوانش .

  خاقانی .


  دل رمیده و شوق بهانه خود دارم
  که دیده است دو دیوانه را به یک زنجیر.

  خاقانی .


  آن یکی دیوانه چون اورا بدید
  کو در آن تعجیل بی خود می دوید.

  عطار.


  واستان از دست دیوانه سلاح
  تا ز تو راضی شود عدل وصلاح .

  مولوی .


  چنین گفت دیوانه هوشیار
  چو دیدش پسر روز دیگر سوار.

  سعدی .


  -امثال :
  اگر دیوانه ای خود را از بام بینداز .
  حرف راست را ز دیوانه شنو . (جامعالتمثیل ).
  دماغم ز میخانه بوئی شنید
  حذر کن که دیوانه هوئی شنید.

  ؟


  دیوانه بکار خویشتن هشیار است .
  دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید .
  دیوانه را مپرس که از ماه چند شد .

  قاسمی تونی .


  دیوانه را هوئی بس است .
  دیوانه همان به که بود اندر بند .
  عاقل مباش تاغم دیوانگان خوری
  دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند .

  ؟


  من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه .

  مولوی .


  هرگز سر دیوانه نگردید سپید .
  -سگ دیوانه ; سگ هار: باب ششم در عمل معجونهای بزرگ: تریاق فاروق از گزیدن افعی و گزیدن همه انواع ماران و از زخم کژدم و از گزیدن رتیلا و سگ دیوانه خلاص دهد. (ذخیره خوارزمشاهی ). و کسی را که سگ دیوانه گزیده باشد یک مثقال ... دهند. (ذخیره خوارزمشاهی ).
  سگدیوانه شد مگر آهن
  که همه ساق من فگار کند.

  خاقانی .


  تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو
  فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان .

  خاقانی .


 • غضبناک .
 • شوریده . (ناظم الاطباء). شیفته . شیدا. واله . دلشده . و رجوع به دیوانگی شود:
  آری چو فتنه عید کند شیفته شود
  دیوانه هوا ز هلال معنبرش .

  خاقانی .


  -دیوانه چیزی بودن ; کنایه از طالب و عاشق چیزی بودن . (از آنندراج ).
  -دیوانه کسی بودن ; عاشق بیقرار وی بودن .