بودن یا نبودن ...سوال این است؟!شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1387
بودن یا نبودن !!!

 
گم می شوم در کوچه های گذر
 
وگام ها  آرام آرام قصه ء عبور را
 
در گوش شب زمزمه میکند!
 
صدائی نیست...نه  جز صدای جیرجیرکی
 
که ترانه خوان شب بود
 
وبیدار همیشگی!!!
 
وماه   گاه از پشت ابر
 
به لبخندی  همگام  راهم میشد
 
ستاره در چشمک های مداوم
 
حضور خویش به رخ میکشید
 
ومن گم کرده خویش
 
گم کرده راه
...
در میانه  حس  بودن یا نبودن
 
ماندن یا رفتن
 
جدول همیشگی زندگیم را
 
در ذهنی  بیقرار...حل میکنم!
 
حروف  و  واژه ها ی؛ بودن؛
 
 چه ناهمخوان وسر گردانند!!!
 
وجدول ذهن آشفته وبی جواب
 
مانده است!!
 
 بودن یا نبودن  را ... سوالی نیست!!!
 
میشود؛ بود؛ مگر... در نبودن های
 
احساس وعاطفه؟!
 
میتوان؛ نبود  مگر!؟
 
درطپش قلبی که  نا مراد
 
چشم دوخته بود...
 
 به امیدهای بی نصیب!
 
خیالهای بی حقیقت...
 
رویاهای دست نیافتنی...
 
آرزوهای.... بی هیچ تلاشی...
 
آشکارا  بی سرانجام !!!
 
 
میشد بود مگر؟!....میشد نبود مگر؟!
 
جدول احساس وذهن
 
 وروح واندیشه ام را قلمی دیگر باید !!!
 
احساسی تازه تر...!!!
 
به قلم : فرزانه شیدا
 
دوشنبه بیستم اسفند 1386