دوشعر از فرزانه شیدا-لاله ی غم...پژواک  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387
Spring images, flowers, red tulips
 
دلم چون لاله غمگین  گشته امروز

غمی بس داغ وسنگین گشته امروز

نمیدانم  چه گویم از  جهانم

زخونم سینه  رنگین گشته امروز
 
....
 
بسی زار وپریشانم   من امروز
 
غمین از لطف یارانم  من امروز
 
چو  یاری ها همه  اینگونه باشد
 
دگر نومید  و  حیرانم   من امروز
 
 
 
 چه سان باید بگویم با چه حرفی
 
نبرد م از رفاقت   بنده  صرفی
 
زیان اندر زیان ،  تلخی وحرمان
 
ز گرمی مانده برما سوز برفی
 
 
نمیخواهم رفیق و یار  وهمدم
 
 خوشا بر دشمنی های  دمادم
 
اگر دشمن خیانت میکند هیچ
 
ترا آخر چه شد ای یار وهمدم؟؟!!
 
 
 دوشنبه ۶ خرداد۱۳۸۷
 
فـرزانه شــیدا
Red rose, images of flowers
 
 
پژواکها میرسد

کوهی اما درمیان نیست ونه دریائی

صدای دوستت دارم ها رسا ست

وزمزمه ای بر لب....
 
در نقطه چین های ناگفتنی

مینویسد:

د
           و
س
ت           
           ت
د
              ا
ر            
م

وفاصلها بیهوده تقلا می کندد ...
 
تا حجم دوری را وسعتی بخشند

پژواک صدا اما  تکرار میشود :

د  
              و
 س                 
              ت
ت    

د
                ا
 ر             
م

چشم براهم!!!
 
 ف.شیدا
 
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۷