"جمال جمعه "شاعر عراقی  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 21 خرداد‌ماه سال 1387

      

 

 به قلم اقای سید  محمد آتشی

http://www.amyna.blogfa.com/post-121.aspx

 

"جمال جمعه "شاعرپنجاوپنج  ساله ی عراقی درسال 1979دراثرفشارسیاسی،

 

 ازعراق خارج شدوهم اکنون دردانمارک به سرمی برد،درآنجابه کارروزنامه

 

نگاری،ترجمه متون ادبی،نوشتن مقالات ادبی وسیاسی وپژوهش مشغول است.

 

تاکنون 10مجموعه شعرازاو به چاپ رسیده است که می توان به "نون ناسوت"

 

،"نامه هایی به برادرم"،"حیات صامت"،"نقاشی باشهرها"،"کتاب کتاب"،اشاره

 

کرد.

 

چندکتاب شعرنیزاززبان انگلیسی به عربی ترجمه کرده است.

 

پژوهشی نیزبرشعرابونواس اهوازی شاعرقرن دوم هجری دارد به نام

 

 "قصاید منع شده".

 

ازاشعاراوست:

 

"بیدار شدن"

 

صبح بخیر!

 

ای ساعت رومیزی من

 

ای تختخوابی که هرشب

 

مرابه وادی های آرزوها وتنگناهای کابوس هامی بری

 

وآنگاه هرصبح سالم وتندرست بازمی گردانی

 

ای دیوارهایی که

 

فریادها وخاموشی ام راپنهان می دارید

 

ای کتاب های چیده شده برطاقچه ها

 

که بایکدیگربدون سروصدا گفت وگو می کنید

 

ای قالی ایرانی من درراهروی کوچک

 

که اشتران وقوچ هادرآن می جهند

 

ای نخل کوچک کاشته شده درخانه

 

ای چنگال هاوقاشق هاوبشقاب ها

 

ای زمینه اتاق

 

وای اشیای پنهان من

 

ای خانه من

 

صبح بخیر!

"جمال جمعه "