بیادت بوسه ای بر گل- سروده ی فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
 
گلی بوســـیدم و   در دیده ی  دل

 برویت  بوســه ای از دل  نـشاندم

مـــبادا  یــاد مــن از دل   برانـــی

چــو من یاد ترا   با دل  کشـــاندم

تو دوری ازمنو ، من با دل  خویش

بپـــایت ...  اشک غـــمها را فشاندم

"وفایت هم ، چوتو، یک رهگذر بود"!

تو رفـــتی ،  من ولی ، پای تو ماندم !

مـــگو در یاد من بـــودی  همـــیشه

بگوعــــشق ترا... از ســـینه راندم!

کنون تنهائی دل ،‌ بـــس عمیق  است

ولی من دل ، باوج غـــم  رساندم

ف . شـــیدا

سه شنبه 21 خرداد 1387