کجا باید بیآویزم ؟!! از ف.شیدا  چاپ
تاریخ : دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
صدای گریه باران

زخاطر میرود درنور

وحتی درگلو هم نقش بارانها

فروخورده بجا مانده ست...

میان آنکه گریانم ویا باید بخندم باز؟!!!

وحتی خود نمیدانم

کجا باید بیآویزم نخ اشک مداوم را

میان اینهمه سرسبزی امروز...!!!

به برگی... بر سرشاخی... بدیواری؟؟؟

طناب رخت همسایه؟!

ویا چون آن گل شبنم زده شاید

چکانم قطره را از تن بروی خاک

کجا باید بیآوزیم نخ اشک مداوم را...؟؟!!!
....

وبا خود ...با دل واندیشه میگویم

گناهت را نمیبخشم...

که بر من لحظه هائی را به غمگینی

مداوم اشک غم دادی

واما تو....

گناهت را نمیبشخم توای عشقی

که هرروز وشبی بر روزگارم درد غم بودی

چرا اخر توانم نیست

رهی گیرم ازاین ره رفته دیروز

وراه دیگری شاید به امیدی

که رویای مرا بر شاخ سبز آرزوهایم بیاویزد؟!

چرا باید

به دنبال همان آویزه ای باشم...

که بررخ صد نخ اشک مرا برخود دهد جائی؟!

کجا باید بیاویزم

من آخر اینهمه امیدو رویا را

کجا باید بیآویزم؟؟!!!


 دوشنبه ۳۰اردیبهشت  

 از : فــرزانه شـــیدا  

 
سایت شعر نو:                
 
http://shereno.com        
 
وبلاگ ف.شیدا: