داستان های علمی تخیلی. به قلم اقای سید محمد اتشی  چاپ
تاریخ : جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387

       داستان های علمی تخیلی.

 

 به قلم اقای سید  محمد اتشی

 

"افسانه های علمی" بانام نویسندگانی چون " سیرانو دوبرژراک"،"ژول ورن"و"ادگارآلن پو"پیوند خورده است،درواقع این نویسندگان مدل والگوهای

 داستان های علمی –تخیلی راپی ریزی کردندوبعدازاین نویسندگان ،کسانی چون"هیوگوکرنسبک"،"اچ.جی.ولز"،"ری برادبری"و"ادگاررایس براز

"داستان های علمی-تخیلی راواردمرحله ی تازه ای نمودندوآثاری به یادماندنی به طرفداران این نوع داستان ها عرضه کردند.

 

درطی سالیان بعد نویسندگانی ظهور کردند که ازسطح اطلاعات علمی بالایی

 برخوردار بودندواین رشته ازادبیات راغنا بخشیدند."ایزاک آسیموف"یکی ازاین نویسندگان است.

وی درسال1920درداغستان شوروی سابق متولدگردید ودرکودکی به آمریکارفت ودرآنجاماندگارشد.دردانشگاه "کلمبیا"شیمی خواند ودردانشگاه "بوستون"به استادی بیوشیمی رسید.درواقع اوازسن 9سالگی خواندن داستان های علمی راشروع کرد

،در11سالگی شروع به نوشتن کردودر18سالگی بابدبختی اولین داستانش رافروخت!

 

"آسیموف"نویسنده ای پرکاراست وتاکنون 260کتاب نوشته است.

داستان های علمی –تخیلی برای وی چنان شهرتی پدیدآوردکه تدریس دردانشگاه رارهاکرد تاپیوسته بنویسد .وی ازسال1941وقتی 21ساله بودداستان

"شب هنگام"رانوشت.بعدازآن "غارهای پولاد"،"آدم آهنی های سپیده دم"

و...این روند تاکنون که وی درنیویورک زندگی می کند،ادامه دارد.یکی ازکتا بهای جالب اوAwhiff of Death(آزمایش مرگ چاپ19۷۳)،نام دارد.

 

 

 

به قلم اقای سید محمد آتشی

http://www.amyna.blogfa.com/